Dla takich chwil warto być wójtem….

Przez czternaście lat pracy na stanowisku wójta gminy zgromadziłem wiele różnego rodzaju odznaczeń, wyróżnień, czy nagród.  Ale wśród wszystkich tych tytułów i wyróżnień, najważniejsze dane mi było otrzymać dzisiaj. Dzisiaj bowiem rodzice wręczyli mi za okazywaną pomoc dla dziecka, specjalny medal podziękowania. Dla takich właśnie chwil warto być wójtem naszej pięknej  gminy. Gminy, w której mieszkają tacy wspaniali ludzie……

Reklamy

300 plus „Dobry Start” dla ucznia

2018.06.08_dobry_start-780x379Na podstawie rządowego programu rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie Gminy Ciepielów – bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać wyprawkę 300+ dla dziecka?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic  zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Zgodnie z zapisem § 8 ust.2 pkt.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – postępowania w sprawie tego świadczenia prowadzone będą w jednostce organizacyjnej gminy, której powierzono realizację świadczenia wychowawczego 500+. Na terenie Gminy Ciepielów taką jednostką jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie.

Od 1 lipca 2018 r. należy składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – www.empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia “Dobry start” przyjmowane będę również w formie tradycyjnej (papierowej) przesyłane za pośrednictwem poczty lub składane osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciepielowie, pokój nr 20  w godzinach pracy Ośrodka: Poniedziałek– Piątek od 7:15 do 15:15. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymagają wydania decyzji.

 

Przetarg na termomodernizację OSP Ciepielów

Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciepielowie. Budynek ma zostać poddany termomodernizacji wraz z przebudową pomieszczeń na potrzeby operacyjno – gospodarcze naszej największej i najbardziej mobilnej jednostki strażackiej. Prace planujemy zakończyć na koniec września. Na realizację zadania przeznaczyliśmy w budżecie 200 tysięcy złotych, dodatkowo pozyskaliśmy 23.742, zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.Tylko w tej kadencji na jednostkę OSP KSRG Ciepielów wydatkujemy ponad milion złotych. Szczegóły: http://www.ciepielow.pl/art,890,ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-remont-i-termomodernizacja-budynku-remizy-osp-w-ciepielowie.htmlOSP Ciepielów

Zakończenie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego 2017/2018. Nagrody rozdane, kwiaty wręczone, można zaczynać wakacje. Pozostaje zadać tylko pytanie czy nasz samorząd jako organ prowadzący gminnych placówek oświatowych prawidłowo wypełnił swoją rolę. Mam nadzieję, że tak, ale najlepiej działania naszej gminy na rzecz oświaty zobrazują słowa na zakończenie roku szkolnego pani dyrektor Małgorzaty Rusinowskiej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ciepielowie – „Szczególne słowa podziękowania dla całego naszego samorządu, kieruję do włodarza naszej gminy pana Artura Szewczyka. Pragnę podziękować całej Radzie Gminy, Urzędowi Gminy na czele z panem Wójtem, za stworzenie nam wspaniałych warunków do nauki i pracy, zarówno w przedszkolu samorządowym w Wielgiem jak i szkole podstawowej w Ciepielowie. Warunków, co zawsze będę powtarzać godnych XXI wieku. Dziękuję panu wójtowi za ufundowanie nagród za wyniki w nauce, ale i za udział we wszystkich konkursach szkolnych i gminnych ( w tym roku wręczymy ponad dwieście nagród książkowych), za sponsorowanie zupełnie bezpłatnego wyjazdu szóstoklasistów na pięciodniową zieloną szkołę nad Morze Bałtyckie oraz za wspaniały i niepowtarzalny Dzień Dziecka, który w tym roku był świętem nie tylko dzieci, ale i bardzo licznie przybyłych rodziców. Kolejny raz marzenia dzieci w naszej gminie się spełniły. Chciałabym dodać, że niemal wszystkie działania szkoły, począwszy od ślubowania klas pierwszych i przepięknych pluszowych misiach od pana wójta, a skończywszy na zakończeniu roku szkolnego odbywają się przy pełnym zaangażowaniu pana wójta i pracowników Urzędu Gminy. Z inicjatywy pana wójta wszyscy rodzice naszych uczniów od trzech lat zwolnieni są z opłat na Radę Rodziców. Jesteśmy być może jedyną szkołą w Polsce, w której nie uiszcza się żadnych tego typu opłat. Kierując się słowami Mazowieckiego Kuratora Oświaty śmiało można powiedzieć, iż niejedna gmina, a nawet niejedno miasto zazdrości nam tak wspaniałych warunków lokalowych, pomocy dydaktycznych, zapewniających możliwość rozwijania potencjału intelektualnego i twórczego dzieci już od najmłodszych lat. Co z pewnością zaowocuje w przyszłości. Panie Wójcie bardzo dziękujemy!” Co można powiedzieć po takich słowach….. dziękuję w imieniu całego naszego samorządu, a wszystkim uczniom życzę wspaniałych, słonecznych ale przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Więcej zdjęć na stronie internetowej gminy http://www.ciepielow.pl

 

Pożegnanie absolwentów gimnazjum

Dzisiaj miałem zaszczyt i przyjemność wziąć udział w akademii na zakończenie nauki klas III Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Jak zawsze piękny występ naszych wspaniałych absolwentów, kwiaty, podziękowania za trzy lata nauki oraz tort od rodziców. Zwracając się do absolwentów i ich rodziców powiedziałem: „Jako wójt gminy, jestem ogromnie dumny, patrząc na to jak się przez te trzy ostatnie lata rozwinęliście. To wy jesteście dzisiaj dumą i nadzieją na przyszłość naszej gminy. Serce i dusza się raduje patrząc na tak wspaniałych, pięknych i wykształconych młodych ludzi. Z satysfakcją patrząc na was, widzę przyszłych magistrów, doktorów i profesorów. Rodzice wasi są najszczęśliwszymi ludźmi. Dzisiaj oprócz nagród sfinansowanych z budżetu gminy, tradycyjnie wszyscy otrzymacie pamiątkę z nauki w naszej gminie. Są to plecaki z herbem gminy, pamiątkowe długopisy i pióra z waszymi imionami i nazwiskami, ale przede wszystkim zdobiony hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego, na którym widnieje motto – Edukacja jest najlepszą inwestycją, a więc pogłębiajcie wiedzę, poszerzajcie swoje horyzonty, bo wiedza jest drugim słońcem, dla tych którzy ją posiadają -wszystkiego najlepszego. Jak powiedział Jan Paweł II – Dzisiaj dla was zaczyna się nowe życie”. Więcej zdjęć na stronie internetowej gminy http://www.ciepielow.pl35832918_10216851608308097_8190965648126377984_o36087920_10216851616468301_4908227349570387968_o35817907_10216851617308322_4007361287834042368_o

Dofinansowanie gminnych inwestycji

Wraz z panią Skarbnik podpisałem cztery umowy na dofinansowanie gminnych inwestycji. Nasze wnioski złożone do samorządu województwa mazowieckiego zostały ocenione pozytywnie, a pieniądze na realizację inwestycji już są w naszym posiadaniu; – przebudowa drogi gminnej przez wieś Bielany 100 tysięcy złotych, – termomodernizacja budynku remizy OSP w Ciepielowie 23.742,-zł, – termomodernizacja Domu Ludowego w Wielgiem 10 tysięcy złotych, – termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii 10 tysięcy złotych. Można, można, a inwestycje to najlepszy sposób na rozwój gminy i lepsze życie mieszkańców naszej małej Ojczyzny. Więcej zdjęć na stronie internetowej gminy http://www.ciepielow.pl36063891_10216849773302223_2349654012095102976_o