Nowe gminne władze OSP

Co pięć lat w Ochotniczych Strażach Pożarnych odbywa się wybór władz. W naszej gminie funkcjonuje pięć jednostek OSP w: Ciepielowie, Bąkowej, Łaziskach, Bielanach  i Antoniowie. W jednostkach tych od 6 do 28 lutego odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze. Po udzieleniu absolutorium dotychczasowym zarządom jednostek OSP, druhowie wybrali nowe władze na kolejne pięć lat. W dniu 13 marca przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP oraz delegaci na zjazd gminny, podsumowali pięcioletnią działalność zarządu gminnego OSP. Decyzją druhów z terenu całej gminy wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Ciepielowie, Gminną Komisję Rewizyjną oraz Komisję do Spraw Młodzieży. W skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ciepielowie weszli: Artur Szewczyk – prezes, Zbigniew Chmielewski – wiceprezes, Józef Sykut – komendant, Henryk Ostrowski-skarbnik, Józef Matysiak-sekretarz, Jan Kaczmarski – członek, Paweł Wójcik – członek, Paweł Nachyła – członek. Komisja rewizyjna: Zbigniew Niedziela – przewodniczący, Łukasz Sałata – członek, Andrzej Wietrzyński – członek. Komisja do spraw młodzieży: Dominik Kominek – przewodniczący, Michał Nachyła – członek, Tomasz Pastuszka – członek. Delegatami na zjazd powiatowy wybrano: Zbigniewa Chmielewskiego, Janusza Kominka, Pawła Nachyłę. Przedstawicielami z gminy Ciepielów do Zarządu Powiatowego wybrano Artura Szewczyka i Waldemara Kominka. Decyzje druhów strażaków zapadły jednomyślnie. Wybór mojej osoby na Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przyjąłem jako olbrzymie wyzwanie i zaszczyt. Dołożę wszelkich starań, aby wszystkie nasze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dalej tak prężnie funkcjonowały i się rozwijały. Będę dążył do zgody między strażakami, zapewnienia druhom niezbędnego w akcjach ratowniczo – gaśniczych sprzętu, wspierał młodzieżowe drużyny pożarnicze, nie zapominając o druhach seniorach, którzy przekazali nam swój dorobek oraz podzielili się własnym doświadczeniem.

Reklama