Projekt budżetu na 2018 rok podpisany

Po przeprowadzeniu zebrań sołeckich i wysłuchaniu postulatów mieszkańców gminy, podpisałem projekt budżetu na 2018 rok. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców prośby, a także kontynuacją określonej na początku kadencji polityki budżetowej w zakresie realizacji inwestycji prospołecznych. Po podpisaniu projektu budżetu, został on skierowany do Rady Gminy, która w grudniu dokona jego analizy, a następnie radni jeszcze w tym roku powinni podjąć Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2018 rok. Wydatki tegorocznego budżetu to kwota 25.951.238,-zł. Największe wydatki tradycyjnie przeznaczone są na pomoc społeczną: 8.818.853,-zł, w tym miedzy innymi: program 500 plus (4.785.000,-zł), świadczenia z pomocy społecznej ( 3.266.000,-zł). Drugie miejsce wśród przyszłorocznych wydatków zajmuje oświata i jest to kwota 7.431.909,-zł ( między innymi: szkoły podstawowe: 4.056.921,-zł,  przedszkole: 1.019.084,-zł, gimnazjum: 1.456.766,-zł, dowozy szkolne: 445.290,-zł, stołówki: 259.306,-zł). Trzecimi wydatkami w budżecie na 2018 roku są wydatki na kulturę fizyczną i sport: 2.420.000,-zł, między innymi na budowę kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie, budowę czterech wielofunkcyjnych obiektów sportowych w Antoniowie, Bielanach, Łaziskach i Anusinie oraz dofinansowanie realizacji zadań sportowych dla stowarzyszeń. Na wszystkie inwestycje i wydatki inwestycyjne, które będą realizowane w 2018 roku przeznaczyłem w projekcie budżetu gminy bardzo dużą kwotę 7 milionów złotych. Dlaczego dużą, dlatego, bo pomimo tego, że nasz budżet to 25 milionów złotych, to tak naprawdę jak nasz budżet pomniejszymy o ponad 8 milionów złotych, które otrzymujemy z budżetu państwa na realizację wydatków na program 500 plus i inne świadczenia społeczne, to budżet  gminy zmniejsza się do skromnych 17 milionów złotych, z czego 7 milionów złotych chciałbym przeznaczyć na inwestycje. A co uwzględniłem w zakresie inwestycji na 2018 rok. Po pierwsze, tak jak informowałem na wszystkich zebraniach sołeckich zadaniem, które realizujemy drugi rok jest budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w przy ul. Partyzantów: 2.364.500,-zł. Po drugie dokończenie budowy nowego ośrodka zdrowia w Ciepielowie: 635.030,-zł. Trzecim z najważniejszych zadań inwestycyjnych a 2018 rok – zgłaszanych podczas zebrań z mieszkańcami jest budowa ponad 250 indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na którą przeznaczyłem kwotę: 2.250.000,-zł. Na budowę drogi powiatowej Odechów – Sarnówek ( od skrzyżowania na Rzeczniów przez Antoniów – Czerwoną) przeznaczyliśmy kwotę 220.285,-zł. W ramach środków unijnych ( wniosek został złożony i pozytywnie oceniony) przeznaczyłem kwotę:  200.000,-zł ( do tego dojdzie unijna dotacja, którą wprowadzimy po podpisaniu stosownej umowy) na  budowę infrastruktury turystyczno – sportowo – rekreacyjnej w miejscowości Antoniów, Bielany, Anusin, Łaziska. Z innych inwestycji: 150.000,zł na budowę parkingu etap I w Wielgiem, przebudowa miejsca pamięci w Antoniowie: 20.000,-zł, termomodernizacja remizy OSP Bielany: 150.000,-zł, termomodernizacja budynku OSP Ciepielów: 150.000,-zł, termomodernizacja remizy OSP Łaziska: 50.000,-zł, dostosowanie budynku po ośrodku zdrowia w Ciepielowie na potrzeby szkoły podstawowej w Ciepielowie: 150.000,-zł, termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bąkowej: 200.000,-zł, w tym opracowanie projektu kotłowni olejowej dla PSP Bąkowa, budowa linii oświetlenia ulicznego Ciepielów – most na Iłżance – Stary Ciepielów: 80.000,-zł, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Ciepielowie Kolonii: 150.000,0-zł. Z innych wydatków podobnie jak w ostatnich dwóch latach sfinansujemy w całości wyjazd dla 120 uczniów klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjum na zielona szkołę nad Polskie Morze i w Karkonosze ( z wyjazdem do czeskiej Pragi i czeskiego Skalnego Miasta), 50.000,-zł przeznaczyłem na realizację zajęć w piłkę nożną i piłkę siatkową ( zajęcia będzie realizowało Stowarzyszenie wybrane w ramach konkursu), sfinansowany w całości zostanie Gminny Dzień Dziecka w Ciepielowie oraz  Święto Rodziny w Bąkowej.

Reklama