KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Gmina Ciepielów zaprasza na kurs języka angielskiego realizowany w ramach projektu „Moje kompetencje – mój sukces”. OFERUJEMY -180 godzinny kurs języka angielskiego zakończony egzaminem zewnętrznym.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

Preferowane osoby: – o niskich kwalifikacjach, – zamieszkujące na wsi, – w wieku 50+, – z niepełnosprawnością

Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu uczestnicy zajęć językowych, wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych, zaproponowana opłata wynosi 0,25 zł. za godzinę. Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych.

GWARANTUJEMY: – wysoki poziom merytoryczny zajęć, – grupy o małej liczbie uczestników, – kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu, – bezpłatne materiały szkoleniowe

Zapisy i informacje: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, Punkt obsługi interesanta I piętro,  Tel. 483788080

„Moje kompetencje – mój sukces” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Reklama