Wizyta Ministra Obrony Narodowej

W dniu dzisiejszym na zaproszenie wójta gminy Artura Szewczyka do naszej Gminy przybył z wizytą Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz. Spotkanie było wyśmienitą okazją do rozmowy na temat organizacji uroczystości związanych z rocznicą osiemdziesięciolecia wybuchu II wojny światowej, a także podsumowania dotychczasowych działań gminy w zakresie ubiegłorocznych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości. W rozmowie z naszym wójtem, pan minister zadeklarował współpracę z naszym samorządem. Po rozmowach w Urzędzie Gminy wspólnie z wójtem udali się do nowo wybudowanego ośrodka zdrowia i nowo wybudowanego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie.  Obydwie inwestycje zostały wybudowane na pamiątkę 100- lecia odzyskania niepodległości, o czym świadczą tablice zainstalowane na nowych budynkach. Wizyta pana ministra przebiegała w bardzo sympatycznej atmosferze i z pewnością przyczyni się w najbliższym czasie do realizacji wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej projektu patriotycznego  na terenie naszej gminy. Na zakończenie wizyty, pan minister obiecał, że to pierwsza ale nie ostatnia jego wizyta, bo chciałby jeszcze zobaczyć inne nowo wybudowane obiekty gminne, które jak podkreślił podczas swojej wizyty oglądając zarówno nowy ośrodek zdrowia i nowoczesny kompleks sportowo rekreacyjny, nie dość, że piękne, to jakże bardzo potrzebne dla wszystkich mieszkańców.

Reklamy

Spotkanie z panią poseł Anną Kwiecień

Serdecznie zapraszam na spotkanie z panią poseł na Sejm RP Anną Kwiecień. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 roku o godz. 16 na sali Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam.AK - spotkania #NowaPiątkaPiS Ciepielów

Nowa Piątka

Jutro, tj. w piątek, o godzinie 10:30 przed Urzędem Gminy w Ciepielowie odbędzie się spotkanie informacyjne rządowego programu Nowa Piątka. Niezależnie od pogody zapraszam do rozmów i zasięgania informacji. Prowadzona akcja ma na celu, dotarcie do jak największej grupy Polaków przedstawiając propozycje rządowe, które będą realizowane w tym roku, tj.:
– Emerytura plus – od 1 maja
– 500 plus na każde dziecko – od 1 lipca
– Niższy PIT (z 18 na 17 %) – od 1 października
– PIT 0% do 26 r.ż – od 1 października
– Połączenia lokalne (PKS) – od maja.
Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów.plakat.-jpg.2803144_3074899-1-726x1024

Nowe siłownie i place zabaw

Kolejne siłownie i place zabaw jeszcze w tym roku powstaną na terenie naszej gminy. Zgodnie z obietnicą złożoną podczas ostatnich wyborów o budowie kompleksów sportowo – rekreacyjnych i Otwartych Stref Aktywności, w każdym sołectwie na terenie gminy, w tym roku zaplanowaliśmy trzy tego rodzaju inwestycje. W Bąkowej na placu, na którym będziemy budować nową remizo – świetlicę zaplanowaliśmy budowę dużej Otwartej Strefy Aktywności, w Ciepielowie Kolonii małą Otwartą Strefę Aktywności, natomiast na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Ciepielowie powstanie strefa profesjonalnych urządzeń dla pasjonatów Street Workout. Dodatkowo na terenie kompleksów sportowo rekreacyjnych zainstalowane zostaną nowe stojaki dla rowerów oraz nowość, specjalnie dla rowerzystów zainstalujemy pierwsze samoobsługowe stacje naprawy rowerów typu „IBOMBO”.

 

Nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pokój nr 18, 19 ( II piętro ) w terminie od 18.03.2019 do 15.04.2019.
Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.:
1. Wnioskodawcy w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogą zalegać:
– z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody),
– z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych,
– z opłatami za odbiór odpadów.
2. O budowę przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy gminy Ciepielów ( wg. ewidencji ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Ciepielowie).
3. Program nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, służących do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej na terenie nieruchomości działalności gospodarczej.
4. Program dotyczy wyłącznie systemów oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5m3/dobę.
5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może ubiegać się o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach poniższego programu.
6. Program dotyczy budynków mieszkalnych i siedlisk rolniczych, podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Zainteresowany składa imienny wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Załączniki do wniosku:
1. Kserokopia tytułu prawnego do władania nieruchomością.
2. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy cywilnoprawnej przez jednego z współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Ciepielów. Komisja rozpatrzy wnioski w terminie do 31 maja 2019.
O zakwalifikowaniu się do realizacji programu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub odrzuceniu wniosku o budowę wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.
Wniosek, który został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję, a który w danym roku budżetowym z uwagi na wyczerpanie się środków przeznaczonych na ten cel nie został zakwalifikowany, podlega realizacji w następnym roku budżetowym, bez konieczności składania kolejnego wniosku w roku następnym, o czym Urząd Gminy powiadomi wnioskodawcę.

Do pobrania:
Wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie do wniosku  http://www.ciepielow.pl

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie: Marcin Bielecki, Mariusz Borek, pokój nr 18,19, tel. 483788080.

4

Tylko dobre wiadomości o obwodnicy Ciepielowa

Tylko dobre wiadomości. Dzisiaj w Warszawie odbyłem kolejne spotkanie z dyrektorem i pracownikami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Dzięki podjętym staraniom, pomimo wcześniejszych prac związanych z projektowaniem przebudowy drogi krajowej przez centrum Ciepielowa, GDDKiA obecnie wykonuje tylko i wyłącznie prace związane z projektowaniem obwodnicy Ciepielowa. Prace projektowe obwodnicy zostaną ukończone na przełomie lipca i sierpnia, następnie sporządzony zostanie raport o oddziaływaniu drogi na środowisko, w jego konsekwencji wójt gminy Ciepielów wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończenie całości prac związanych z projektem obwodnicy i uzyskaniem niezbędnych do budowy decyzji planowane jest na koniec 2019 roku. Chociaż już dziś wiem jak w będzie wyglądał przebieg obwodnicy, to ze względów proceduralnych ( cały czas trwają prace związane z ostatecznym przebiegiem drogi ze względu na podmokłe tereny w części bezpośrednio zlokalizowanej przy rzece Iłżance) nie mogę jeszcze przedstawić mapy terenowej projektowanej obwodnicy. Dla zobrazowania jej przebiegu – obwodnica rozpocznie się od ronda umiejscowionego bezpośrednio po zjeździe z obecnego mostu na Iłżance ( nie będzie więc ronda przy oczyszczalni ścieków), następnie obwodnica będzie przecinać drogę powiatową do Świesielic ( rondo w bliskiej odległości Wytwórni Mas Bitumicznych w Ciepielowie), zakończy się rondem w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw na drodze krajowej 79. Dzięki budowie obwodnicy Ciepielowa cała droga na terenie naszej gminy, po przebudowie będzie mieć podwyższony standard do klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego.

103 urodziny pani Genowefy

103 urodziny pani Genowefy Kapciak z Kawęczyna. W dniu 7 marca 2019 roku nasza najstarsza mieszkanka pani Genowefa Kapciak ukończyła 103 lata. Chociaż przyjęło się, że o wieku kobiet się nie mówi, to w tym przypadku śmiało możemy złamać tą zasadę. Pani Genowefa urodziła się w dniu 7 marca 1916 roku, a dziś mamy rok 2019. Urodziła się na dwa lata przed odzyskaniem przez Polskę Niepodległości i dane było Jej przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nią związanych. Naszej drogiej Jubilatce w imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów, złożyłem wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Ciepielowie panem Witoldem Chojakiem oraz z Sekretarzem Gminy panem Marcinem Bieleckim

z okazji 103 rocznicy urodzin, moc najserdeczniejszych życzeń, wszelkiej pomyślności, zdrowia i pogody ducha na kolejne lata oraz miłości i wsparcia najbliższych. Z okazji 103 urodzin był oczywiście tort, życzenia i gromkie odśpiewanie dwustu lat życia. Na pytanie jaka jest recepta na tak długie życie i dobre samopoczucie, nasza 103 latka odpowiedziała, że jak się żyje wśród dobrych ludzi, pod wspaniałą opieka córki, to można żyć i żyć. Pani Henryce, córce naszej dostojnej Jubilatki za życzliwość i troskę jaką roztacza nad naszą najstarszą mieszkanką Gminy Ciepielów dziękujemy z całego serca.